Missie/visie

IKC ’t Oelebröd – Elke dag een beetje wijzer!


Missie
’t Oelebröd is hèt IKC in Ruinen. Het hele dorp komt bij ons samen. We vormen een samenleving in het klein. We vervullen een spilfunctie en werken vanuit vertrouwen met de omgeving en elkaar. We bieden veiligheid en dagen de kinderen daar vandaan uit zich optimaal te ontwikkelen en de wereld te ontdekken. Dit doen we door elkaar verantwoordelijkheid te geven en onze eigen verantwoordelijkheid te nemen. Zo dragen we bij aan ons grotere doel: het beste uit elkaar en onszelf te halen en hierdoor kinderen klaar te stomen voor een toekomst waar ze een plek weten in te nemen om van betekenis te kunnen zijn.

Visie
We dragen de verantwoordelijkheid om goed onderwijs en goede opvang te bieden. De kwaliteit wordt deels gemeten door GGD en inspectie en wij hebben ook onze eigen maat. Wij bieden hierbij ondersteuning om zo een optimale ontwikkeling te bereiken in een veilige omgeving. 
We gaan uit van 4 kernwaarden:

1. Vertrouwen
Vertrouwen is een voorwaarde het beste in iedereen naar boven te halen. Dit geldt voor alle geledingen: medewerkers, kinderen en ouders. Wij willen te vertrouwen zijn en dus voorspelbaar zijn. Daarom hebben we een eenduidige aanpak voor een veilig pedagogisch klimaat op ons IKC. Iedereen weet waar hij /zij aan toe is. We vragen van iedereen respect, we leven dit voor en gaan het gesprek aan wanneer we dit respect niet zo ervaren.

2. Verantwoordelijkheid
Kinderen zijn meer betrokken bij hun leerproces als ze zelf verantwoordelijkheid dragen hiervoor. Hierbij is het belangrijk dat ze de ruimte krijgen om zelf keuzes te kunnen maken, hierop aangesproken te worden en er zelf over na te denken. In ons aanbod is structureel aandacht voor het aanleren van vaardigheden die hierbij horen: Plannen, overleggen, taken verdelen, afspraken nakomen, ondernemen, reflecteren. Hiervoor is een setting nodig van gecontroleerd vertrouwen.

3. Samenwerken
Samenwerking is een vaardigheid die nodig is om te kunnen functioneren in de maatschappij. Stapsgewijs leren we de kinderen samen te werken. Zelfreflectie is hierbij nodig.
Ouders en het IKC hebben elkaar nodig om gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de opvoeding en ontwikkeling te kunnen dragen. Hier hoort bij: elkaar informeren over relevante zaken, elkaar steunen naar de kinderen toe en samen één plan trekken, elkaar serieus nemen door goed naar elkaar te luisteren en contact te zoeken wanneer er onduidelijkheid of onvrede is. Basis is hierbij vertrouwen in elkaar.
Samenwerking met de omgeving betekent dat we als IKC verbinding zoeken met de verenigingen om elkaar te versterken. We dragen eraan bij het dorp Ruinen leefbaar en aantrekkelijk te houden.
Altijd geldt: De ontwikkeling van het kind staat centraal en daarvoor werken we samen, in onderwijs en opvang!

4. Betekenisvol
We hebben de overtuiging dat kinderen en volwassenen zich het beste kunnen ontwikkelen wanneer ze een betekenisvol en uitdagend aanbod krijgen. Samenhang in de stof creëren we door thematisch te werken op het gebied van wereldoriëntatie. Deze werkwijze maakt dat we aan kunnen sluiten bij de actualiteit. Hierdoor ontwikkelen de kinderen zich tot bewuste burgers en leren ze een mening te vormen. We geven ze de waarde van de democratie en de rechtsstaat mee.
Op ’t Oelebröd leert elk kind zichzelf steeds beter kennen, krijgt het zelfvertrouwen en een reëel zelfbeeld. Aandacht voor talentontwikkeling is daarom van groot belang. 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl